Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Zrób zakupy bez wychodzenia z domu - towary promocyjne przez stronę internetową - mailem pod adresem panda@termoorganika.pl - telefonicznie pod numerami 54 251 65 28 lub 608 650 353

REGULAMIN SPRZEDAŻY NA „E-MAIL I TELEFON”

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak również do przedsiębiorców korzystających z możliwości składania zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) i telefonicznie w sklepach PSB MRÓWKA, PSB PROFI oraz składach budowlanych Grupy Polskie Składy Budowlane.

1.Informacje ogólne i zastrzeżenia

1)        Podmiotem realizującym sprzedaż i odpowiedzialnym wobec kupujących jest przedsiębiorca prowadzący punkt handlowy:  

PSB PANDA Fabianki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „PANDA” Joanna Spiżyk 

z siedzibą : Bogucin 100 c, 87-811 Fabianki

NIP 8881010094

Regon 910210339

w dalszej części regulaminu zwany „Sprzedawcą”.

 2)        Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Adres :Bogucin 100 c, 87-811 Fabianki

adres E-MAIL: panda@termoorganika.pl

Nr tel: +48 608 650 353

 3)        Zapytania dotyczące celu możliwego wykorzystania produktu ze skutkiem przewidzianym w 556(1) kodeksu cywilnego należy kierować wyłącznie na w.w. adres poczty E-MAIL SPRZEDAWCY.

4)        Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Wnioski o poprawę lub usunięcie danych należy kierować na adres E-MAIL SPRZEDAWCY lub pocztą tradycyjną na ADRES SPRZEDAWCY.

5)        Produkty objęte aktualną promocją są oznaczone znakiem graficznym Promocja. Realizacja zamówień Produktów, będących w promocji, odbywa się wg kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania zapasów.

6)        Wszelkie informacje, dotyczące produktów, których dotyczy Regulamin pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów.

7)        Zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru).

8)        Oznaczenia producentów i inne znaki towarowe należą do ich właścicieli i prezentowane są wyłącznie w celu prezentacji asortymentu dostępnego w SKLEPIE.

9)        Sprzedawca obowiązany jest wydać Klientowi Towar bez wad.

2. Definicje

1)        Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2)        Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

3)        Sprzedawca: jak w pkt 1.1.

4)        Portal Sklepu: dedykowana SKLEPOWI wydzielona część portalu https://mrowka.com.pl/sklepy-psb-mrowka lub https://mrowka.com.pl/sklady-budowlane-psb  lub  https://www.grupapsb.com.pl/, lub https://www.grupapsb.com.pl/sklady-budowlane, lub https://www.grupapsb.com.pl/sklepy-psb-mrowka, która zawiera dane kontaktowe danej placówki handlowej
i prezentację dostępnego w danym SKLEPIE asortymentu.

5)        Dzień roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6)        Towar: rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

7)        Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem E-MAIL SPRZEDAWCY lub TELEOFNU SPRZEDAWCY.

8)        Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem E-MAIL SPRZEDAWCY lub TELEFONU SPRZEDAWCY zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3. Składanie Zamówień

1)        Do Umów sprzedaży zawieranych z Konsumentami w sposób określony w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy dotyczące „sprzedaży na odległość” w rozumienie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

2)        Klient po zapoznaniu się z Regulaminem może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem E-MAIL SPRZEDAWCY lub TELEFONU SPRZEDAWCY wskazując na Towary prezentowane na Portalu Sklepu, które chciałby nabyć.

3)        Sprzedawca przedstawia dostępność Towarów, ich cenę, sposoby płatności oraz warunki dostawy/odbioru wraz ze wskazaniem kosztów obciążających Klienta.

4)        Po uzgodnieniu warunków sprzedaży Sprzedawca dokonuje podsumowania zamówienia i informuje Klienta o związanym z tym o całkowitym koszcie zakupów wraz z ewentualnymi kosztami dostawy/odbioru, sposobie płatności i terminie wydania Towaru.

5)        Klient wypowiada się na temat przedstawionego podsumowania akceptując ustalone warunki, modyfikując je lub rezygnując z finalizacji zakupu. W przypadku modyfikacji Sprzedawca dokonuje kolejnego podsumowania - aż do uzyskania jednoznacznego oświadczenia, że Klient akceptuje warunki sprzedaży lub odstępuje od finalizacji zakupu. Każda ze stron może w każdej chwili wycofać się z negocjacji bez podawania przyczyn.

6)        Po uzyskaniu akceptacji Klienta Sprzedawca potwierdza zawarcie umowy. Klient zobowiązany jest najpóźniej wraz z akceptacją określić czy wyraża wolę otrzymania faktury i wskazać nr NIP jeżeli taką wolę wyraził jak również podać niezbędne informacje pozwalające na dostawę/odbiór.

7)        Klient dokonuje zapłaty w sposób ustalony ze Sprzedawcą.

8)        Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi dowód zawarcia umowy sprzedaży  wraz z Regulaminem i formularzem odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumentów.

9)        W przypadku przeszkód w wydaniu Towaru w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. odmowa odbioru, brak należytego umocowania osoby działającej w imieniu Klienta, błędne dane ) Sprzedawca jest uprawniony do przyjęcia, że Klient odstąpił od umowy. Powyższe traktowane będzie jako wykonanie prawa odstąpienia przysługującego Konsumentowi, natomiast w odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami, jako odstąpienie od umowy, które może  generować roszczenie o zwrot kosztów związanych z realizacją umowy od której kupujący odstąpił.      

 4. Reklamacja Towaru przez Konsumenta

1)     Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, w sytuacji gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym
i ustawie o prawach konsumenta, których aktualne teksty dostępne są na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/.

2)     Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w każdej dopuszczanej przez prawo formie, w szczególności pisemnie na ADRES SPRZEDAWCY wskazany w pk 1.1 lub
 w formie elektronicznej na adres E-MAIL SPRZEDAWCY.

3)     Celem umożliwienia jak najszybszego rozpoznania reklamacji wskazane jest podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych: dane Towaru, dane identyfikujące transakcję: datę zamówienia, imię i nazwisko kupującego lub inne informacje mogące jednoznacznie potwierdzić dokonanie zakupu, rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania Klienta w związku ze złożoną reklamacją oraz danych kontaktowych składającego reklamację na które Sprzedawca ma przesłać odpowiedź na reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Przykładowy wzór druku reklamacji zawiera Załącznik nr 2 od Regulaminu.

4)     Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie a w odniesieniu do Konsumentów nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie na reklamację Konsumenta oznacza, że Sprzedawca uznaje reklamację Konsumenta za uzasadnioną.

5)     W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, do dostarczenia Produktu na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 1.1. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest do udostępnienia Towaru Sprzedawcy celem zbadania w miejscu, w którym Towar się znajduje.

5. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1)     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2)     Konsument posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej ( tekst jednolity - Dz.U.2014.148 ), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b)       Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc
w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

c)       Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przewidzianych przez prawodawstwo Unii Europejskiej. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:  https://webgate.ec.europa.eu/odr.

 6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta

1)       Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-MAIL SPRZEDAWCY -  dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane zostały w pkt. 1.1.

2)       Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r ), który dostępny jest na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/. Konsument otrzymuje również formularz odstąpienia przy wydaniu Towaru, jak również może  w każdym czasie zwrócić się do Sprzedawcy o przesłanie formularza przesyłając prośbę w tym zakresie na E-MAIL SPRZEDAWCY. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3)       Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.

4)       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą a Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, to oznacza, że wstrzymał się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.   

5)       Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres wskazany w pkt 1.1. Zalecane jest aby Konsument dołączył do zwracanego towaru kopię dowodu zakupu co w dużym stopniu przyspieszy procedurę odnotowania wywiązania się przez Konsumenta z obowiązku zwrotu Towaru.

6)       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7)       Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które zobowiązany jest ponieść Konsument to bezpośrednie koszty zwrotu.

 7. Postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami

1)     Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

2)     W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

3)     Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku Klienta nie będącego konsumentem.

4)     Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 8. Postanowienia ogólne.

1)        W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2)        Złożenie zamówienia wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu dostępnego w SKLEPIE, na stronie internetowej https://mrowka.com.pl/sklepy-psb-mrowka lub https://mrowka.com.pl/sklady-budowlane-psb  lub  https://www.grupapsb.com.pl/, lub https://www.grupapsb.com.pl/sklady-budowlane, lub https://www.grupapsb.com.pl/sklepy-psb-mrowka w części dotyczącej Sprzedawcy.

3)        Jeżeli w odniesieniu do Towaru wskazano, iż objęty został on gwarancją oznacza to, iż Towar objęty jest gwarancją producenta, o warunkach której Klient może uzyskać informację bezpośrednio na stronie internetowej danego Producenta bądź kierując zapytanie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w pkt 1. Sprzedawca nie jest gwarantem i nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.

9. Dane osobowe

1)        Administratorem  jest  Sprzedawca dalej określany poniżej jako Administrator.

2)        Z inspektorem ochrony danych (IOD)  można się skontaktować za pomocą E-MAIL SPRZEDAWCY lub TELEFONU SPRZEDAWCY.

3)        Administrator  przetwarza dane osobowe Klienta w celu świadczenia usługi, na podstawie akceptacji regulaminu, który stanowi swoistą umowę (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4)        Administrator, jako Sprzedawca, przetwarzać będzie dane Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w oparciu o zawieraną Umowę Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5)        Adres korespondencyjny Klienta może być wykorzystany na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów lub usług właściwego administratora, prowadzonego w formie papierowej, co nie wymaga zgody (na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6)        Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, o ile Klient wyrazi odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów - w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.

7)        W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione poza tym upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.

8)        Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie do 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

9)        Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożliwością świadczenia usług.