Gwarancja najlepszej oferty

Regulamin promocji pod nazwą „Gwarancja najlepszej oferty”

§1

Promocja prowadzona jest pod nazwą „Gwarancja najlepszej oferty”. W dalszej części
regulaminu dla jaj oznaczenia przyjmuje sie nazwę „promocja”
Organizatorem promocji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe PANDA z siedzibą
w Bogucinie 100 c gm. Fabianki zwanym dalej „Organizatorem”

§2

Przedmiot promocji
Promocją objętę są produkty będące w ofercie handlowej Organizatora następujących firm:
Atlas, Cementownia Górażdże, Cementownia Ożarów, Den Braven, Foliarex, Lafarge Gips,
Lemar Sp. Z o.o., Lotos Sp. Z o.o., Matizol, Polifarb Cieszyn, Stolbud Włoszczowa,
Termhouse, Termo Organika.

§3

Miejsce i czas trwania promocji
Promocja prowadzona jest na terenie powiatu włocławskiego
Promocja trwa od 01-08-2010 do 30-08-2010 z możliwością przedłużenia jej przez
Organizatora

§4

Zasady oraz warunki prowadzenia promocji
Promocja polega na przyznaniu klientowi prawa do uzyskania niższej ceny produktu niż
w innej placówce detalicznej prowadzącej sprzedaż identycznych produktów na terenie
objętym promocją.
Podstawą uzyskania prawa do niższej ceny jest posiadanie przez klienta detalicznej oferty
handlowej w formie „ gazetki reklamowej „ która zawiera dane sprzedawcy, opis produktu
wraz z ceną oraz termin ważności oferty u sprzedawcy.
Podstawą uzyskania prawa do niższej ceny nie będzie oferta innego sprzedawcy nie
posiadająca w.w. elementów
Podstawą uzuskania prawa do niższej ceny będzie tylko oferta skierowana do klienta
detalicznego.

§5

Treść regulaminu
Treść regulaminu promocji jest dostępna w siedzibie organizatora

§6

Wyłączenia z udziału w promocji
W promocji nie mogą brać udziału pracownicy organizatora jak również członkowie
najbliższej rodziny. Przez członków njbliższej rodzinny rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo oraz małżonków.